Digital kultur

De nye digitale medier såsom tv, computere, spillemaskiner, kameraer, tele- foner, internet mv. er blevet en vigtig del i vores dagligdag, og danske børn er ifølge forskningsprojektet »EU Kids Online« (Livingstone & Haddon 2009) blandt de børn i Europa, der har størst adgang til disse teknologier.

Undersøgelsen viser, at danske 4–6-årige i gennemsnit har 1,8 digitale medier på deres værelse, og de har gennem forældre og større søskende adgang til adskillige flere. De 11–14-årige har i snit fem digitale medier på værelset. Al- lerede i dette indledende afsnit kan det ses, at der i tekster om børn og unges mediebrug ikke er konsensus om brugen af begreberne. Nogle gange bruges begrebet it, der i dag dækker langt mere end traditionelle computere, andre bruger begrebet digitale medier, mens andre bruger begrebet nye digitale tek- nologier og andre igen taler om digitale værktøjer.

Medier

Det er først inden for de sidste år, at der er kommet fokus på, at børn i dag- tilbud skal have adgang til og lære om brugen af de nye digitale teknologier. Kommunerne er begyndt at tage emnet op på ledermøder, daginstitutio- nerne er begyndt at diskutere emnet på personalemøder og temadage, og flere kommuner er begyndt at indkøbe tablets til daginstitutionerne. iPad er den mest udbredte tablet-computer, men der er også tablets fra Samsung, Google, Microsoft og andre firmaer i brug rundt om i institutionerne. Når jeg i det følgende skriver om tablets, kalder jeg dem for nemheds skyld iPads. Frem for at fokusere på, hvordan de nye digitale teknologier kan udvikle den pædagogiske praksis, fokuseres der alt for ofte snævert på det tekniske udstyr, som iPads og digitalkameraer. Ifølge en undersøgelse af KMD (2013) benytter 45 % af dagtilbuddene digitalkamera, 43 % benytter tablet, og 40 % benytter en stationær computer, men undersøgelsen viser også, at de digitale medier kun i begrænset omfang bliver anvendt i de planlagte pædagogiske aktiviteter.

De nye digitale teknologier bruges på forskellige måder i institutionerne, og som et led i kommunernes digitaliseringsstrategier er man allerede langt med at digitalisere det administrative område, hvor specielt lederne har en digital kommunikation med den kommunale administration om økonomi, timeregnskaber, ansættelser m.m. Der er også kommet fokus på brugen af de digitale teknologier i forhold til dokumentation – der opsættes skærme i institutionerne, hvor forældre kan se billeder af dagens aktiviteter, og der lægges i stigende udstrækning materialer ud på forskellige former for foræl- dre-intranet, der viser, hvad der foregår i institutionen.

I løbet af det sidste år er der også kommet gang i brugen af teknologierne sammen med børnene, hvor det som allerede beskrevet i stor udstrækning er iPads og lignende tablet-computere, der er taget i brug. Men som det ser ud indtil videre, bliver de mest brugt af børnene alene til underholdnings- og læringsspil: »Udbredelsen af digitale medier i daginstitutionerne bremses af mangel på både tekniske kompetencer, mediepædagogiske kompetencer og praktisk erfaring med at inddrage digitale medier i børnenes leg og læring« (KMD 2013: 41).

Kreativitet

Digitale medier er i stigende grad på dagsordenen i dagtilbud og i skole. Dog oftest med fokus på implementering af ny teknologi og ofte på en måde,

Digitale medier er ellers en væsentlig del af børn og unges hverdag, der både er konsumenter og producenter i forbindelse med anvendelsen af digitale medier helt ned i børnehavealderen. Der forskes i hvilke sociale, kulturelle og kønsmæssige faktorer der er på spil i den forbindelse samt hvilken betydning de sociale medier har for børn og unge i dag. Digitale medier fylder meget i børns og unges hverdag og er nærmest usynlige som en helt integreret del af deres hverdagsliv.

Den digitale kultur i pædagogiske organisationer er imidlertid hæmmet af at pædagoger og lærere ikke oplever sig som kompetente til at understøtte kreative, digitale processer, og at de ikke er i stand til at udfordre børn og unges digitale mediebrug i en pædagogisk praksis. De pædagogiske organisationer er heller ikke gearet til at håndtere disse udfordringer i praksis. Der bygges stadig ovenpå et gammelt værdigrundlag, hvor kommunikation, mediebrug og videndeling havde helt andre vilkår og en anden betydning.

Kontakt

Dette er en side med basale kontaktinformationer, såsom adresse og telefonnummer. Du kan også prøve at tilføje en kontaktformular her med et plugin.